گواهینامه امنیتی از Comodo - Comodo SSL certificate

گواهینامه امنیتی از Comodo - Comodo SSL certificate

Comodo PositiveSSL - گواهینامه امنیتی SSL استاندرد


 
2,990,000 ریال
سنوي

Comodo PositiveSSL - گواهینامه امنیتی SSL استاندرد
قابل صدور برای یک دامنه یا زیر دامنه خاص
10.000 دلار بیمه گواهینامه
عدم پشتیبانی از دامنه ملی (ir)


Comodo PositiveSSL Wildcard


 
11,100,000 ریال
سنوي

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (2 SAN)


يبدأ من   24,900,000 ریال
سنوي

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard - گواهینامه امنیتی
قابل صدور برای چند دامنه بههمراه زیر دامنه های آن
10.000 بیمه گواهینامه
عدم پشتیبانی از دامنه های ملی (.ir)


Comodo Multi-Domain EV SSL - گواهینامه امنیتی


يبدأ من   15,900,000 ریال
سنوي

Comodo Multi-Domain EV SSL - گواهینامه امنیتی
قابل صدور برای شرکتهای بین المللی
1.750.000 بیمه گواهینامه


Comodo PositiveSSL Multi-Domain -- گواهینامه امنیتی SSL


يبدأ من   8,000,000 ریال
سنوي

Comodo PositiveSSL Multi-Domain -- گواهینامه امنیتی SSL
2 دامنه
قابل صدور برای یک یا چند آدرس خاص
10.000دلار بیمه گواهینامه
عدم پشتیبانی از دامنه های ملی ( .ir )