گواهینامه امنیتی از Comodo - Comodo SSL certificate

گواهینامه امنیتی از Comodo - Comodo SSL certificate

Comodo PositiveSSL - گواهینامه امنیتی SSL استاندرد


 
1,590,000 ریال
Annually

Comodo PositiveSSL - گواهینامه امنیتی SSL استاندرد
قابل صدور برای یک دامنه یا زیر دامنه خاص
10.000 دلار بیمه گواهینامه
عدم پشتیبانی از دامنه ملی (ir)


Comodo PositiveSSL Wildcard


 
11,100,000 ریال
Annually

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (2 SAN)


Starting from   24,900,000 ریال
Annually

Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard - گواهینامه امنیتی
قابل صدور برای چند دامنه بههمراه زیر دامنه های آن
10.000 بیمه گواهینامه
عدم پشتیبانی از دامنه های ملی (.ir)


Comodo Multi-Domain EV SSL - گواهینامه امنیتی


Starting from   15,900,000 ریال
Annually

Comodo Multi-Domain EV SSL - گواهینامه امنیتی
قابل صدور برای شرکتهای بین المللی
1.750.000 بیمه گواهینامه


Comodo PositiveSSL Multi-Domain -- گواهینامه امنیتی SSL


Starting from   8,000,000 ریال
Annually

Comodo PositiveSSL Multi-Domain -- گواهینامه امنیتی SSL
2 دامنه
قابل صدور برای یک یا چند آدرس خاص
10.000دلار بیمه گواهینامه
عدم پشتیبانی از دامنه های ملی ( .ir )