گواهینامه امنیتی SSL - GeoTrust

گواهینامه امنیتی SSL - GeoTrust

GeoTrust QuickSSL Premium - DV


 
8,900,000 ریال
سالانه

GeoTrust QuickSSL Premium SAN - DV


 
21,900,000 ریال
سالانه

تعداد دامنه قابل استفاده 4 دامنه


GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard - DV


 
32,900,000 ریال
سالانه

GeoTrust TrueBusinessID - OV


 
13,900,000 ریال
سالانه

تایید نام سازمان یا شرکت

ارائه مدارک شرکت الزامی است

عدم امکان صدور برای شرکت و دامنه های ملی


GeoTrust TrueBusinessID EV


 
27,900,000 ریال
سالانه

تایید نام سازمان یا شرکت

ارائه مدارک شرکت الزامی است

عدم امکان صدور برای شرکت و دامنه های ملی


GeoTrust TrueBusinessID EV SAN


شروع از   51,900,000 ریال
سالانه

تایید نام سازمان یا شرکت

قابل صدور برای 4 آدرس

ارائه مدارک شرکت الزامی است

عدم امکان صدور برای شرکت و دامنه های ملی


GeoTrust TrueBusinessID SAN - OV


شروع از   31,900,000 ریال
سالانه

تایید نام سازمان یا شرکت

ارائه مدارک شرکت الزامی است

عدم امکان صدور برای شرکت و دامنه های ملی


GeoTrust TrueBusinessID Wildcard - OV


 
51,900,000 ریال
سالانه