گواهینامه امنیتی SSL - Rapid SSL

گواهینامه امنیتی SSL - Rapid SSL

گواهینامه امنیتی SSL - RapidSSL Standard DV


 
1,890,000 ریال
سالانه

قابل صدور بر روی یک دامنه یا یک ساب دامین

10.000دلار بیمه گواهینامه

عدم امکان صدور برای شرکت ها و دامنه ملیگواهینامه امنیتی SSL - RapidSSL WildcardSSL DV


 
18,900,000 ریال
سالانه

قابل صدور بر روی یک دامنه یا یک ساب دامین

10.000دلار بیمه گواهینامه

عدم امکان صدور برای شرکت ها و دامنه ملی